2e kamer logo

Directeur Bedrijfsvoering, Financiën en
Personeel & Organisatie

Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof la Den Haag

Postbus 20018
2500 EA Den Haag


Plaats en Datum    Den Haag, 23 februari 2006
Ons kenmerk    2006-025Geachte heer Willems,

De Voorzitter heeft mij gevraagd uw brief van 19 december to beantwoorden. Dat heeft langer geduurd dan te doen gebruikelijk en dat spijt mij.

Niet beveiligingsmedewerkers van de Tweede Kamer, maar agenten van het politiekorps Haaglanden - die in de Plenaire zaal ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal - zijn op dinsdag 30 november 2005 tegen u opgetreden. Dit op uitdrukkelijk verzoek en met steun van onze interne Beveiligings- en Bodedienst.
Dit, nadat op eerste vordering door u niet werd voldaan tot het uitzetten van de audio opnameapparatuur die u bij zich had en bediende.
Aan het doen kunnen uitvoeren van een dergelijke vordering liggen onze Huisregels ten grondslag, zie hierover hieronder.
U bent op grond van voorgaande en op grond van het gegeven dat u uw personalia niet wenste op te geven vervolgens aangehouden en overgebracht naar het Politiebureau. Deze aanhouding is een verantwoordelijkheid van het betreffende politiekorps.

Indien u over dit optreden klachten heeft verwijs ik graag naar de heer M.M. Zeeman, Teamchef handhaving en toezicht Paleis van Justitie - Staten-Generaal, Bureau Orde en Bewakingsdiensten. Telefoon: 070-3811507

Uw aanhouding vond plaats op grond van de interne regelgeving van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. De betreffende regelgeving; "richtlijnen voor het maken van opnamen in de gebouwen van de Tweede Kamer" zegt:
 (ik benoem de relevante passage hieromtrent)

Artikel 1    Algemeen

sub 1.1

"De gebouwen van de Tweede Kamer mogen alleen worden gebruikt voor opnamen die zijn bestemd voor parlementaire en politieke verslaggeving of het verklaren en toelichten van parlementaire en politieke gebeurtenissen".

Sub 1.4

"Alleen met (schriftelijke) toestemming van de dienst Voorlichting kan van de richtlijn worden afgeweken".

Sub 1.5
"onder opnamen worden verstaan alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie

Artikel 2    Het is niet toegestaan opnamen te maken in:

Sub 2.6 de publieke en/of Perstribune

Conclusie

Uit ons onderzoek is niet gebleken dat enige uitzonderingsbepaling op u van toepassing was. Gezien voorgaande verklaren wij uw vordering tot het vergoeden van de door u gemaakte advocatenkosten, in dezen, ongegrond.
Met vriendelijke groet,

De directeur Bedrijfsvoering, Financiën en
Personeel&Organisatie

H.W. Bakker