Edelachtbare,Naar aanleiding van de onterechte tenlasteleggingen in de dagvaarding met parketnummer 09/665392-05 wil ik het volgende meedelen.


De gang van zaken in de eerste tenlastelegging is volstrekt onjuist weergegeven.

Het was als volgt.


Tijdens een gesprek, op 10 mei 2005 op de Lutherse Burgwal in Den Haag, tussen enkele ME-ers van het inmiddels beruchte Parate Peleton en onder andere de directeur van het Haags Milieucentrum, Frans van der Steen, zag ik dat Bob Molenaar werd gehinderd bij het maken van een foto. Een man uit het peleton plaatste zijn hand op de lens van de camera waarmee Bob een foto wilde maken van het gesprek.

Dat was voor mij aanleiding om mij naar het groepje te begeven en de man te vragen waarom hij dat deed. De Me-er vertelde dat er eerst contact moest worden opgenomen met de afdeling voorlichting van de politie voordat er foto's mogen worden gemaakt. Vervolgens werd door een ander lid van het peleton om mijn legitimatie gevraagd. Ik vroeg om de reden van dat verzoek, waarop de mededeling volgde dat ik mee moest. Ik vroeg om de reden hiervan en om de legitimatie van man. Het antwoord dat volgde was een stevige duw in de richting van hun inmiddels voorgereden en openstaande busje.

Omdat ik mijn inziens te maken had met een onrechtmatige arrestatie, althans zolang mij niet was verteld waarom ik mij zou hebben te legitimeren, waarom ik werd aangehouden en door wie, kon ik hieraan niet opnieuw (hierop kom ik terug) medewerking verlenen. Daarom schoof ik de deur dicht van het busje waar men mij in wilde duwen.

Dat was voor meerdere Me-ers aanleiding om mij van achteren vast te pakken en mij naar de voorkant van het busje te duwen, dwars door de buitenspiegel heen, te dreigen met pepperspray en mij handboeien om te doen.

Er was hierbij, voor zover ik dat heb kunnen nagaan, geen sprake van een rechtmatige uitoefening van de bediening door enig ambtenaar, zoals dat in de tenlastelegging staat. Integendeel, er was in mijn waarneming sprake van machtsmisbruik, onregelementair optreden en ongeoorloofd geweld door anonieme ambtenaren.

Ik ben meegenomen en urenlang opgesloten in het politieburo. Daar heb ik gemeld dat ik aangifte wilde doen. Dat kon, zo werd mij verteld door de rechercheur die mij verhoorde, maar ik pas nadat ik een verklaring had afgelegd als verdachte van een strafbaar feit. Dat bleek niet waar te zijn. Ik heb geen aangifte kunnen doen vanwege het onrechtmatig optreden.

Dat is wat er is gebeurd op 10 mei 2005.

De tenlastelegging is gebaseerd op een verklaring die in strijd is met de feiten.

Ik heb in juli 2005 een brief ontvangen van de verzekering van de politie met de vraag of ik 290 euro wilde betalen wegens schade aan een politievoertuig, waarvoor ik verantwoordelijk werd gesteld. Bijgevoegd waren enkele kopieën van verzekeringspapieren waarop een politieambtenaar verklaarde dat er "helaas geen foto's van het voorval" zijn. (BIJLAGE)

In februari dit jaar ontving ik een transactievoorstel inzake verzet tegen aanhouding. Verder heb ik via meester Marcel Schuckink Kool een aantal papieren van het OM ontvangen, wat nogal verbazingwekkend is omdat ik mij in deze zaken niet laat vertegenwoordigen.


Wat betreft de klacht vanwege belediging in de tweede tenlastelegging het volgende.

Het gaat om een reactie die ik heb geplaatst op een website van de Pvda Den Haag, onder een stukje met de titel: ME arresteert Raadslid Wijsmuller wegens het uitdelen van folders tegen luchtvervuiling. ( link: www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/646 ) De kwestie die daar speelde was de vraag of de politie voorafgaand aan een demonstratie vergunning moet verlenen. Ik reageerde in antwoord op de smalende woorden van de heer Kool in de Haagsche Courant van 11 mei 2005:

"Er was voor die demonstratie geen vergunning aangevraagd en hij had geen identiteitsbewijs. En de wet is voor iedereen gelijk, dus wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten."

Mijn reactie was als volgt:


" [..] De reactie van de PvdA fractievoorzitter Kool in de HC van gisteren is verontrustend vanwege de gemakszucht, onnadenkendheid en de lafheid die ervan afdruipt.

In deze, ook door de PvdA bestuurde stad, is al een tijd geleden de oorlog verklaard aan de burgerij. En nu rijdt er zelfs continu een paraat peleton ME door de stad rond op zoek naar mensen die demonstreren zonder voorafgaande toestemming.

Ii heb nog wat last van pijnlijke polsen, maar ik wil dit nog toevoegen:

Uit wetenschappelijk onderzoek is, naar verluidt, wel eens gebleken dat de meeste demonstranten tot de oppositie behoren.

Daarbij schijnt ook het wetenschappelijk buro van de PvdA de conclusie te onderschrijven dat het uitgeven van vergunningen doorgaans een taak is die machthebbers op zich hebben genomen.

Hieruit is de gevolgtrekking te maken dat het binden van demonstraties aan vergunningen - ook volgens het algemene gevoelen, met en zonder klomp - een kenmerk is van een autoritaire bestuurscultuur die zijn macht wil bestendigen door de oppositie op oneigelijke wijze de mond te snoeren.

Of, om het voor de heer Kool wat eenvoudiger te zeggen: je bent een teringfascist! "


De tekst en de opmaak van mijn reactie werd zonder mijn toestemming gewijzigd door de beheerder van het PvdA-forum. Vanwege het woord 'teringfascist' heeft hij de laatste zin gewist, de opmaak is waarschijnlijk door een technische oorzaak veranderd. Omdat mijn standpunt in de verminkte versie niet goed werd weergegeven heb ik de beheerder gevraagd het stukje helemaal te verwijderen, wat hij meteen heeft gedaan. Overigens heb ik daarna nog vier bijdragen geleverd aan die discussie, en de heer Kool heeft ook een bijdrage geleverd. Ik heb de originele tekst op de algemene website www.denhaag.org gezet met vermelding van de redactionele ingreep.

Dat heb ik gedaan omdat ik het belangrijk vind dat anderen kunnen oordelen over het redactiebeleid van het PvdA forum. Een andere overweging was dat het politiekorps en de heer Kool het propaganda apparaat van de gemeente, de PvdA en de Haagsche Courant tot hun beschikking hebben, en ik niet. Om die onevenwichtigheid enigszins te verminderen vond ik het nodig om mijn reactie onverkort te bewaren op www.denhaag.org.

De heer Kool eiste vervolgens dat ik het daar weg zou halen en stelde mij een ultimatum en toen dat was verlopen heeft hij aangifte gedaan. Hij heeft mij niet in de gelegenheid gesteld om met hem mee te gaan naar het politieburo, zoals ik had verzocht.

De heer Kool wilde ook niet met mij in discussie gaan tijdens een uitzending van Radio West.

Omdat de heer Kool niet wil ingaan op de inhoud van mijn standpunt maak ik van deze gelegenheid gebruik om nog eens een toelichting te geven.

Dat standpunt is dat als er een verbod is op het houden van demonstraties tenzij er toestemming is van de overheid, dat er dan geen vrijheid van meningsuiting is en we kunnen spreken van een totalitaire overheid, of een fascistisch bestuur, als er ook sprake is van politiek getint optreden van beveiligings- en opsporingsambtenaren.

In mijn reactie op het PvdA webforum heb ik dat standpunt twee maal vorm gegeven. Eerst in een complexe, ambtelijk eufemistische en daardoor wellicht nog wat onduidelijke vorm. Daartegen heeft de heer Kool geen bezwaar, althans hier reageert hij niet op. Vervolgens zeg ik nogmaals hetzelfde met de korte en scherpe typering waarin ik het fascisme benoem. Deze vorm heeft de heer Kool wel begrepen en in beweging gebracht.


Mijn bedoeling met de vorm waar de heer Kool moeite mee heeft, dus de woorden "je bent een teringfascist", was meervoudig en als volgt, maar niet in deze volgorde.

* Ik wilde walging uitdrukken over de wijze waarop Kool het onrechtmatige politieoptreden verdedigd en een volwassen discussie over het recht om te demonstreren uit de weg gaat.

* Ik wilde uitdrukken dat ik pijn aan mijn polsen had vanwege de behandeling door de politie.

* Ik wilde kracht geven aan een uiting van verontwaardiging vanwege het smalend leedvermaak van Kool en de behoefte om antwoord te geven op hetzelfde niveau.

* Ik vond het nodig om een duidelijke uiting van misprijzen te presenteren over het gedrag van de heer Kool ten opzichte van zijn collega raadslid Wijsmuller.

* Het was nodig om de afstandelijkheid en vergoeilijkende onduidelijkheid die ik zelf had veroorzaakt door de eerste, complexe formulering teniet te doen met een krachtige typering.

* Ik zag een dringende noodzaak voor een krachtige alarmkreet. Ik signaleer niet minder dan een ernstige en stelselmatige aantasting van (mijn) grondrechten, tegen de achtergrond van ernstige luchtvervuiling ten gevolge van het beleid van de gemeente. Om een winkel boulevard voor het grootwinkelbedrijf te realiseren heeft men vervuiling naar een woongebied verplaatst. Deze welbewuste en misdadige luchtvervuilingspolitiek heeft de huisarts op de Veerkade tijdens een informatieavond in het gemeentehuis tot de uitroep gebracht dat het gemeentebestuur schuldig is aan genocide op de bewoners. Die uitroep over genocide was niet bedoeld voor een mensenrechtentribunaal, waar het mijn inziens niet is vol te houden, maar om politici in beweging te brengen. Maar men bleef doof. De daders in het gemeentebestuur, waaronder Kool, bagatelliseren het probleem, dat zich al een tiental jaren voortsleept, en negeren de slachtoffers.


Dat Kool en met hem de PvdA zich aan mijn bijdrage op het PvdA-forum heeft gestoord lag in mijn bedoeling van de tweede, gewraakte wijze van uitdrukken, in zoverre dat ik het verlangen kende mijn innerlijke roerselen middels geschreven taal over te dragen, waarmee ik in dit geval vooral doel op de pijn die ik op dat moment nog voelde door de kneuzingen aan mijn polsen die waren veroorzaakt door de handboeien en op de bijbehorende verontwaardiging, die nog werd versterkt nog door de opsluiting en leugens waarop het politiekorps Haaglanden mij heeft getracteerd. Ik reageerde op de dag na de gebeurtenis. Het typen was voor mij nog wat pijnlijk. Omdat het lezen van mijn bijdrage voor leden van de PvdA kennelijk ook onaangenaam was mag ik de gevolgtrekking maken dat ik ben geslaagd in mijn literaire poging om de gevoelens die in mij leefden over te dragen. Dat PvdA-lezers en hun geestverwanten daarmee een onaangename ervaring opdeden is mijn inziens goed en terecht. Het is een kleine genoegdoening voor de smalende en schadelijke uitlatingen die door Kool cs. over mij zijn gemaakt, zoals dat ik terecht zou zijn opgepakt en mishandeld.

Een andere vorm van genoegdoening is mij niet gegund. Ik heb immers de ervaring dat het doen van aangifte voor mij niet mogelijk is. En als het wel lukt dan wordt het vrijwel meteen geseponeerd. In dit verband wil ik het volgende in herinnering brengen.

Een half jaar eerder ben ik tijdens een bezoek aan de publieke tribune van de Tweede Kamer lastig gevallen door politieagenten; ik werd afgezonderd van mijn gezelschap en uiteindelijk gearresteerd en overgebracht naar een politieburo waar ik werd opgesloten. Dit gebeurde zonder dat de politieagenten zich voorstelden of zich legitimeerden en zonder dat zij een reden gaven voor de aanhouding. Nadat ik twee uur was vastgehouden kon ik weer gaan. Ik kreeg geen verklaring voor het voorval. Uiteraard wilde ik aangifte doen van dit onreglementaire politieoptreden waardoor, onder andere, mijn fundamentele recht om ongestoord een vergadering van de Tweede Kamer bij te wonen is geschonden. Een aangifte werd mij niet gegund. Ik kon een klacht indienen. Ik heb een klacht ingediend over het niet kunnen doen van aangifte. In het kader van de afhandeling van de klacht mocht ik aangifte doen die vervolgens vrijwel direct en is geseponeerd door het OM omdat de agenten niet met opzet onrechtmatig handelden. Ik heb bezwaar gemaakt bij het gerechtshof dat snel en zonder meer afwijzend heeft beschikt. (Volgnummer K05/1133)
De rekening van de advocaat wenst de Tweede Kamer niet te betalen, omdat ik terecht zou zijn opgepakt.

Mijn ervaring is dat het mogelijk is om tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer zonder opgave van reden te verdwijnen in een politiecel door toedoen van anonieme en onreglementair optredende agenten met een uit de lucht gegrepen beschuldiging. Daar is niets tegen te doen.

Een half jaar later zie ik een agent die een hand op de lens van een camera houdt en een fotograaf belet zijn werk te doen. Omdat mij dit doet denken aan politieoptreden in dictatoriale landen waar teringfascisten de dienst uitmaken, voelde ik mij verplicht de agent hierop aan te spreken. Het gevolg was dat ik werd mishandeld en opgesloten. Daartegen kan ik geen aangifte doen. Er is niets aan te doen.


Vervolgens lees je in de krant van de heer Kool dat het allemaal je eigen schuld is. Mijn conclusie is dan duidelijk: Kool is, als lid van de commissie politie en brandweeraangelegenheden en opinieleider ook medeplichtig aan het laten ontstaan van een klimaat waarin politieagenten zich onbestraft kunnen misdragen en meineed kunnen plegen in hun verklaringen.

Rond Kerstmis 2005 ontving ik een zogenaamd transactievoorstel inzake belediging. In antwoord hier op heb ik verzocht om nadere informatie. Ik ontving ik de mededeling dat mijn brief was doorgestuurd naar het OM Den Haag ter beantwoording maar een antwoord heb ik niet gekregen.


Tot slot wil ik nog het volgende kwijt.

"Teringfascist" is geen parlementaire maar wel een politieke uitdrukking, waarmee ik een politiek probleem heb aangekeild, namelijk die van de vrijheid om in Den Haag pamfletjes uit te delen zonder dat er gewelddadig politieoptreden op volgt. Het is een vrijheid die wordt bedreigd door Kool en zijn medestanders, waaronder de burgemeester van Den Haag, de korpschef de heer Bouman die tegenwoordig surpreme commander is bij de AIVD, de voorzitter van de Tweede Kamer heer Weisglas en het hoofd van de beveiliging aldaar de heer Bakker, en de hier optredende leden van het Openbaar Ministerie.

Zij maken deel uit van een stalkende overheid, een stroming in het openbaar bestuur die een politieke richting heeft die ik teringfascistisch noem. Het is niet het fascisme van hongerige straatbendes die democratische instellingen van buiten aanvallen maar het is fascisme van binnenuit democratische instellingen. Het is het fascisme van verzadigden die hun belangen verdedigen ten koste van de instellingen in de democratie waarvoor ze werken. Het is geen fascisme van overtuiging maar een fascisme vanuit belangenbehartiging die niet zo wil heten. Het is een fascisme waar men terecht komt vanuit de zucht tot behoud van voordelige maar ongezonde verhoudingen. De volgelingen van deze verborgen politieke stroming verdedigen democratische waarden niet, zoals zij geacht worden te doen. Zij verzaken en zij teren in. Zij verteren.
Het is teringfascisme.

Er zijn ook leden van het Openbaar Ministerie die zich schuldig maken aan deze politiek. Het vervolgingsapparaat wordt misbruikt voor politieke doeleinden. Zoals het stalken en dwarsbomen van mensen als die protesteren tegen misdadig milieubeleid en tegen het inperken van burgerrechten; of als je de publieke tribune van de Tweede Kamer bezoekt. Politieagenten die zich voor deze politiek inzetten worden boven de wet gesteld. Dit proces wordt in dat kader gevoerd en dat is naar mijn mening misbruik van bevoegdheden en faciliteiten door degene die hier verantwoordelijk voor is.

Of om het in de taal van het Openbaar Ministerie te zeggen: U bent een fascistus consumatis vulgaris.

Hierbij zeg ik dank voor de mogelijkheid om mijn standpunt nog eens toe te lichten.


Hoogachtend


Frank Willems