logo van de kit


PROCES-VERBAAL


lk, Lawrence Simon Daw, hoofdagent van Politie Haaglanden, verklaar het volgende:


lncident:

Op dlnsdag 10 mei 2005, omstreeks 13:30 uur, zag een surveillance eenheid dat op de kruising van  de Lutherse Burgwal met de Grote Marktstraat te 's-Gravenhage een demonstratie plaats vond. De surveillance eenheid was een groep van het zogenaamde "parate peloton", bestaande uit ongeveer acht polititieambtenaren gekleed in ME tenue. De leden van het parate peloton zagen dat ongeveer acht personen stofmaskers droegen, pamfletten uitdeelden en een bord droegen met daarop een verwijzing naar de luchtvervuiling.
De man die het bord vast hield, bleek later de aangehouden verdachte Van der Steen te zijn genaamd.
Bij navraag bij het bureau van politie Haaglanden, bureau Jan Hendrikstraat, bleek dat geen kennis gegeven was conform artikel 11 W.O.M. en artikel 10 van het A.P.V. van 's-Gravenhage.
Na overleg met de dienstdoende wachtcommandant van het politiebureau Jan Hendrikstraat werd besloten dat de demonstratie plaats mocht vinden maar dat tegen de deelnemers daarvan proces-verbaal opgemaakt diende te worden, ter zake het overtreden van de A.P.V. Den Haag, dan wel overtreding van de Wet op de Manifestaties. Hierop hebben de betrokken verbalisanten aan de groep demonstrerende mensen gevraagd wie zich op wilde werpen als aanspreekpunt, om zodoende aan deze persoon proces-verbaal aan te zeggen.
Niemand van de groep wierp zich op als woordvoerder/aanspreekpunt.

Hierop heeft de verbalisant Van der Ende de verdachte Wijsmuller staande gehouden, teneinde zijn personalia vast te kunnen stellen, en hem naar zijn identiteitsdocument gevraagd. De verdachte Wijsmuller weigerde zulks en werd aangehouden ter zake het niet ter inzage aanbieden van een identiteitsbewijs. De aangehouden verdachte verzette zich tegen zijn aanhouding, tevens schold de verdachte de aanwezige politieagenten uit voor "klootzakken". Dit ten overstaan van het aanwezige publiek.
Tevens liep een van de betrokken agenten, de verbalisant Van der Ende, tijdens de aanhouding van Wijsmuller letsel op. Dit letsel bestond uit twee kleine wondjes op zijn hand, waarvoor de verbalisant zich niet onder doktersbehandeling hoefde te stellen en waarover de verbalisant geen aangifte gedaan heeft.

 De verbalisant Van der Ende hield vervolgens de verdachte Willems staande en vroeg hem naar zijn identiteitsbewijs. De verdachte Willems weigerde zijn identiteitsbewijs ter inzage af te geven waarop de verdachte Willems door de verbalisant Groenestein werd aangehouden ter zake het niet ter inzage
aanbieden van een identiteitsbewijs. De aangehouden verdachte verzette zich tegen zijn aanhouding.

 De verbalisant Offerman hield vervolgens de verdachte Van der Steen staande en vroeg hem naar zijn identiteitsbewijs. De verdachte Van der Steen weigerde zijn identiteitsbewijs ter inzag af te geven waarop de verdachte Van der Steen door de verbalisant Offerman werd aangehouden ter zake het niet ter inzage aanbieden van een identiteitsbewijs.
Zie processen-verbaal van aanhouding.


In beslagneming goed:


De verbalisant nam Offerman het bord, dat de verdachte Van der Steen vast hield, in beslag. Het bord blijft, ter afwachting van de beslissing van de officier van Justitie, in het politieverzamelgebouw van politie Haaglanden, gelegen aan de Zichtenburglaan te Den Haag.
 De verbalisant Nieborg heeft aan de verdachte Van der Steen een reçu (art. 94, lid 3 Wetboek van  Strafvordering) uitgereikt voor het in beslaggenomen bord.
 Zie proces-verbaal van kennisgeving van inbeslagneming.

Aanleiding onderzoek:

Naar aanleiding van en ten vervolge op bijgaand processen-verbaal van aanhouding, opgemaakt door de verbalisanten Van der Ende, Offerman, Groenestein en Verboeket, relaterende de aanhoudingen van de verdachten Van der Steen, Wijsmuller en Willems, heb ik, verbalisant Daw, na daartoe bekomen opdracht het onderzoek voortgezet.

Overleg officier van Justitie:

Op dinsdag o mei 2005, omstreeks 18:0 uur, lichtte ik, verbalisant Daw, de officier van Justitie, mr. T.N.M. Kamps, ter zake dienende in. Na kennis te hebben genomen besliste zij dat ik op woensdag 1 mei 2005 overleg moest voeren met een officier van Justitie van het arrondissementparket te 's- Gravenhage.
Tevens besliste zij dat de verdachten Wijsmuller en Willems onmiddellijk in vrijheid dienden te worden gesteld.
Opmerking verbalisant Daw: de verdachte Van der Steen was op dat tijdstip al in vrijheid gesteld.

Opmerking verbalisant:

ln verband met de overzichtelijkheid en de hoeveelheid verdachten, zal van alle verdachten afzonderlijk een persoonlijke paragraaf worden opgenomen met daarin op chronologische volgorde wat er en aanzien van betreffende verdachte heeft plaats gevonden. 
Tijdens de voorgeleiding bij de hulpofficier van Justitie, inspecteur van politie P.A.M. den Hartog, bleek dat de drie aangehouden verdachten allen in het bezit waren van een geldig identiteitsbewijs.

 VERDACHTE 1 :

Aanhouding, overbrenging, voorgeleiding:

 Verdachte Willems werd op dinsdag 10 mei 2OO5, te 13:50 uur, aangehouden. Aankomst bureau Jan Hendrikstraat te  13:52 uur. Voorgeleiding bij de hulpofficier van justitie, inspecteur van politie P.A.M. den Hartog, te 13:55 uur.
Zie proces-verbaal van aanhouding.

1e Verhoor verdachte:

Op dinsdag 10 mei 2005, te 15:41 uur werd door de verbalisant Strick van Linschoten, de verdachte Willems in het bureau van politie Jan Hendrikstraat 85 te 's-Gravenhage, gehoord.
Verdachte verklaarde dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan enig strafbaar feit.