Aan: de burgemeester van Den Haag

Betreft: klacht optreden ME 10 mei 2005

Den Haag, 6 juni 2005


L.S.,

Op dinsdag 10 mei 2005 om 13.45 uur stond ik op de stoep van de Lutherse Burgwal met een wit maskertje voor mijn neus en mond symbolisch te tonen dat op deze plek sprake is van zeer zware luchtvervuiling. Samen met het actiecomité Haags Luchtalarm en het Haags Milieucentrum wilde ik aandacht vragen voor deze 'roetroute', één van de tweeëntwintig1 in Den Haag, waar volgens de metingen van het RIVM dagelijks overschrijding van de milieunorm plaatsvindt. Ik wilde folders over de luchtvervuiling uitdelen aan voorbijgangers, maar die waren dankzij de grote belangstelling in het onderwerp al op voor ik mij bij de ongeveer vijftien mensen op de twee stoepen voegde. Ik heb wel enkele goede gesprekken met voorbijgangers en buurtbewoners kunnen voeren.

Midden in zo'n goed gesprek over de luchtvervuiling parkeerde er een busje op de stoep en stapte een peloton ME uit. Een ME-er vroeg om mijn ID-bewijs, dat ik heb overhandigd. Ik wilde blijven waarnemen wat ze met mijn ID-bewijs gingen doen, dat werd beantwoord met: "Wij zijn van de Staat, mevrouw, dus wat wij doen met uw ID-bewijs is in orde." Vervolgens verdween men met mijn ID-bewijs uit mijn zicht. Aan de overkant op de stoep werd plotseling gevochten door ME-ers met twee of drie mensen, er werd geschreeuwd en ik zag dat Joris Wijsmuller tegen het busje aan werd gedrukt, zodanig dat ik dacht dat zijn armen omhoog gedraaid werden. Hij zag er benauwd en roodaangelopen uit. Ik hoorde hem een paar keer schreeuwen dat hij best mee zou gaan. Dit had geen effect op het geweld dat de ME tegen hem gebruikte. Het maken van foto's werd aan beide kanten van de straat door ME-ers fysiek verhinderd.

Na het geweld aan de overkant en het afvoeren van arrestanten in het busje kwamen de ME-ers terug met mijn ID-bewijs. Een ME-er deelde mij mee dat ik een boete had gekregen. Ik vroeg wat de beschuldiging was. Hij zei dat ik demonstreerde zonder vergunning. Ik bestreed (en bestrijd) dat ik deelnam aan een demonstratie. Ik stond op de stoep gesprekken te voeren over luchtvervuiling. Een demonstratie is een wandelende stoet, en hier stonden ongeveer vijftien personen verdeeld over twee stoepen te praten. Er werd geen orde verstoord, en geen verkeer opgehouden, elke buggy kon er zo langs. Hij zei me dat ik foldertjes uitdeelde, dus demonstreerde. Ik vertelde hem dat deze al op waren voor mijn aankomst. Ik deelde niets uit, het was fysiek onmogelijk, maar de ME-er verzon ter plekke een waarneming om zijn beschuldiging te kunnen staven.

ME-er Groothulzer (nr. 7070, naar eigen zeggen) schreef vervolgens mijn gegevens van de ID-kaart over in een klein en opvallend mottig notitieblokje (formaat A7). Deze ME-er vroeg om mijn geboortedatum en adresgegevens, en herhaalde deze nogal hard. Ik verzocht hem mijn adres en geboortedatum niet over straat te schreeuwen, aangezien het privé-gegevens betreft, waarop hij ze nog eens luid herhaalde. Ik heb niets nagelezen of getekend. Hij deelde mij mee dat ik bij deze een boete had gekregen en dat het verder "administratief afgehandeld" zou worden. Op mijn vraag waar mijn verklaring op te vragen zou zijn, antwoordde hij: "Leeuwarden". Verder strekte zijn kennis niet. Ik teken hoe dan ook bezwaar aan tegen deze boete, en wil graag van u weten waar de onderliggende informatie, zoals mijn verklaring, is op te vragen.

Ik heb begrepen dat dit 'parate peloton' dagelijks rondrijdt in Den Haag en op willekeurige 'ordeverstoringen' wordt afgestuurd. Ik dien bij deze een klacht in over het sturen van een peloton ME naar vijftien Haagse burgers die verdeeld over twee trottoirs de aandacht vestigen op het overschrijden van de milieunorm. Het bureau Jan Hendrikstraat is bijzonder dichtbij, men had poolshoogte kunnen nemen met agenten die enige communicatieve vaardigheden beheersen. Dan had men gesproken met de directeur van het milieucentrum en het gemeenteraadslid, en begrepen dat deze uiterst vriendelijke actie al zowat was afgelopen. Een melding had ter plaatse geaccepteerd kunnen worden. Dit peloton is echter niet in staat een situatie op juiste waarde in te schatten en kennelijk uit op het inzetten van geweld om iets 'op te lossen'. Hierdoor vonden drie onnodige arrestaties plaats. Van twee arrestaties heb ik waargenomen dat ze met veel geweld gepaard gingen, door zwaarbewapende ME-ers, die naar ik heb gehoord bijna zijn overgegaan tot het gebruik van pepperspray. Dat had onherstelbare schade aan kunnen richten aan de gezondheid van met name de ouderen die erbij waren.

Mijn klachten wat betreft de ME-ers van het 'parate peloton' zijn:
  1. Zij kennen de regels niet voldoende. Er was geen sprake van een demonstratie, de beschuldiging aan mijn adres en dat van de arrestanten was en is in de grond onjuist. Mijn vrijheid van meningsuiting is onterecht geblokkeerd, beëindigd en 'bestraft' met een boete op een uit de duim gezogen waarneming. Mijn privacy is ondanks mijn verzoek twee maal geschonden. Mijn ID-bewijs is, tegen mijn uitdrukkelijke verzoek in, uit mijn zicht meegenomen. Het verhinderen van het nemen van foto's was onrechtmatig. Ik hoorde een ME-er een perskaart eisen, een andere sprak van noodzakelijke 'toestemming van de afdeling voorlichting', beide onrechtmatig. Behalve het inhoudelijke falen op het gebied van wetskennis en kennis van de APV, wekken zulke smoesjes bepaald geen vertrouwen.
  2. Zij hebben een gebrekkig inschattingsvermogen. Er was sprake van een vriendelijke en ordelijke situatie die zowat was afgelopen. Toen er nog foldertjes waren was de situatie zoals op vele plekken in Nederland ten tijde van het referendum over de Europese Grondwet: er werden op de stoep folders uitgedeeld aan geïnteresseerde voorbijgangers en inhoudelijke gesprekken gevoerd. Er werd geen strobreed in de weg gelegd van noch verkeer, noch voetgangers. Keurige, vriendelijke, zelfs vrolijke vrijheid van meningsuiting. Dit werd in het geheel niet ingezien, niet in eerste en niet in laatste instantie.
  3. Zij hebben nauwelijks communicatieve vaardigheden. Uit het (gebrek aan) gesprek bleek dat deze ME-ers geen dialoog (wensen te) beheersen. Een eenvoudig verzoek om privacy wordt genegeerd. Gebrek aan regelkennis wordt verhuld met bluf en smoesjes. Het ernstigst is dat het niet in staat zijn tot dialoog, gecombineerd met het gebrek aan inschattingsvermogen en wetskennis een probaat recept is voor onnodig geweld.

Deze drie factoren kunnen en zulllen in de toekomst opnieuw onnodig 'geweldsincidenten' veroorzaken. Het heeft maar een haartje gescheeld of zij hadden elkaar zo geweldsgek gekregen dat ze pepperspray inzetten. Om te voorkomen dat Haagse burgers hier opnieuw onnodig slachtoffer van worden vraag ik u te onderzoeken of mijn hierboven genoemde constateringen juist zijn. Indien dat het geval blijkt te zijn vraag ik u wat het plan van aanpak is om deze drie punten op zeer korte termijn te verbeteren. Ook vraag ik aan u wat de huidige instructie is van dit peloton, waar zij in het algemeen en specifiek op afgestuurd worden, en wat daarbij hun doelstelling is.

Mijn klacht aan uw adres is:
U hebt dit peloton ME voor dagelijks gebruik ingesteld en bent verantwoordelijk voor de instructie die dit peloton heeft voor wat betreft het realiseren van veiligheid en de bejegening van de Haagse burger. Ik maak ernstig bezwaar tegen het inzetten van dit peloton ME op 10 mei 2005 tegen Haagse burgers die het handhaven van de milieunorm nastreven op een vriendelijke, inhoudelijke en geenszins de orde of het verkeer verstorende wijze. De bejegening door uw 'ordehandhavers' is grof, Oostindisch doof, onrechtmatig en onnodig gewelddadig geweest. Ik wijs u erop dat de gemeente al lang in overtreding is, op minimaal 22 plaatsen in Den Haag, wat betreft de luchtvervuilingsnorm. Ik vind het zeer ernstig dat het uitdragen van dit feit en mijn mening daarover met geweld is beëindigd. Ik verlang een verklaring dat dit een buitengewoon uitzonderlijk incident is geweest, dat dankzij de inspanning van u en het corps niet meer voor zal komen. Ik verlang van u te horen dat het zeer afkeurenswaardig is als betrokken Haagse burgers die keurig gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting om luchtvervuiling aan de kaak te stellen zonder recht en reden worden gearresteerd en beboet. Tevens verlang ik uw afkeuring over de gewelddadige bejegening, het gebrek aan respect voor privacy, en de weigering in dialoog te gaan met de burger, zoals vertoond op 10 mei 2005 door dit peloton, te vernemen. Hierbij verwijs ik naar de drie punten op pagina 3. Daarnaast verneem ik graag van u welke maatregelen er genomen worden om te bereiken dat dit niet meer voorkomt.

Mijn vraag aan u is:
Aangezien de gemeentelijke overtreding van de milieunorm niet afdoende wordt opgelost wil ik in alle vrijheid de Haagse burgers daar op kunnen wijzen. Dat is de vrijheid van meningsuiting in de praktijk. In de Residentie, onze politieke hoofdstad, zou dat juist bewaakt en bevorderd moeten worden. De gewelddadige bejegening van mensen die hun mening uitdragen is extra misplaatst in de stad van de parlementaire democratie. Ik wil dan ook van u weten of het beleid is om dit peloton op betrokken, actieve, hun mening uitdragende burgers af te sturen. Als dat zo is maak ik daar bezwaar tegen en wil ik u dringend verzoeken, met een beroep op de vrijheid van meningsuiting, dat beleid op zeer korte termijn te herzien. Als dat niet zo is, wil ik graag van u weten waarom dit peloton op 10 mei is gestuurd, en wat wel het beleid in dezen is. Ik vraag u mij op de hoogte te stellen en te houden van de stand van zaken met betrekking tot mijn klachten en mijn vraag.

Met vriendelijke groeten,

C. Dommerholt

1 Op 25 mei 2005 werd bekend dat er op meer dan 30 plaatsen in Den Haag de luchtvervuilingsnorm wordt overschreden.