REDENEN VAN WETENSCHAP
 "Op dinsdag 10 mei 2005, omstreeks 13.40 uur, bevonden wij ons in uniform gekleed en in een als  zodanig herkenbaar dienstvoertuig met toezicht bealst, op de Lutherse Burghwal te 's-  Gravenhage.Wij zagen dat daar een demonstratie werd gehouden door een groepje van ongeveer  10 personen.Wij zagen dat een van deze personen een bord droeg met daarop de tekst "Vuile  lucht"met daarop een gasmasker. Tevens zagen wii dat de personen aan de omstanders  pamfletten dan wel krantjes uitdeelden.wij zagen dat de personen mondkapjes dan wel een  gasmasker droegen. Hierop heb ik, verbalisant Van der Ende contact gezocht met de supervisor  van de centrale meldkamer Haaglanden en de wachtcommandant de Hartog van bureau Jan  Hendrikstraat. lk vroeg hen of de demonstratie was aangekondigd dan wel of er een vergunning  voor de demonstratie was verleend confofm artikel 11.01 van de Algemene Plaatselijke  Verordening van de gemeente 's-Gravenhage.Dit bleek niet het geval te zijn.ln overleg met de  wachtcommandant van bureau Jan Hendrikstraat werd besloten om de demonstratie door te laten gaan en de deelnemers daaraan een proces vebaal te geven op grond van de APV dan wel de  Wet op de Manifistaties.lk, verbalisant Van der Ende, heb vervolgens contact gezocht met de  demonstranten.lk maakte mij bekend als politieambtenaar en vroeg wie de woordvoerder van de groep was.Niemand van de deelnemende personen wierp zich op als woordvoerder.Hierop heb ik  de personen medegedeeld dat zij een proces verbaal zouden krijgen voor het deelnemen aan een  betoging zonder dat daarvoor vergunning is afgegeven dan wel dat deze is aangemeld.De  verdachte welke later bleek te zijn WlLLEMS, werd door mij als eerste staande gehouden. lk vroeg hem naar zijn naam en een identíteitsbewijs.  Hij weigerde mij dit ter inzage af te geven.Waarop ik, verbalisant Groenestein hem vervolgens  medegedeeld dat hij was aangehouden.Hierop heb ik hem verzocht in de politiebus plaats te  nemen.Hij weiger dit echter. WlLLEMS deelde mij mede dat hij niet wenste me te werken aan zijn  aanhouding. Hierop heb ik, verbalisant Groenestein, WILLEMS bij zijn rechter arm gepakt teneinde  hem richting het inmiddels gereedstaande dienstvoertuig te bewegen. WILLEMS gaf wederom te  kennen niet in het dienstvoertuig te willen stappen. WILLEMS zette vervolgens zijn woorden kracht  bii door zich met krachtig rukken en trekken aan zijn aanhouding te onttrekken. lk , verbalisant  Gfoenestein zag, dat willems wild met ziin armen om zich heen sloeg waarbij hij mij in het gezicht  raakte. Hierop trachhte ik WILLEMS tegen het dienstvoertuig aan te plaatsen om teneinde hem de  transportboeien om te doen en WILLEMS zodoende te bewegen zijn verzet te staken. WILLEMS  weigerde, ondanks m¡jn duidelijk op niet miskenbare wiize kenbaar gegeven verzoek mee te  werken aan zijn aanhouding, enige medewerking, waarop tussen WILLEMS en mii, verbalisant een  worsteling ontstond waarbij wij tegen de rechter buitenspiegel van het dienstvoertuig aan kwamen,  welke hierdoor afbrak. Vervolgens zag ik dat WILLEMS zich aan de ruitenwissers van het  dienstvoertuig vastpakte, kennelijk met de bedoeling deze te vernielen. Na enige tijd gelukte het  mij, verbalisant Groeneste¡n, samen met een collega om WILLEMS te bewegen zijn verzet te  staken waarop het ons gelukte WILLEMS in het dienstvoertuig plaats te laten nemen waarop  WUILLEMS direct is over gebracht naar het bureau van politie Haaglanden, bureau Jan  Hendrikstraat. "