Bureau Jan Hendrikstraat

Behandeld door P. Krüger
Postadres Postbus 264
2501 CG Den Haag
Bezoekadres Jan Hendrikstraat 85
2s12 GK Den Haag
Telefoon 070-4242821
Aan De heer F Willems

Datum 19 januari 2005
Onderwerp: Klacht over politieoptreden
Ons kenmerk: 041222005

Geachte heer Willems,

Naar aanleiding van uw klacht heb ik op 2 januari jl. een telefoongesprek met u gehad. Tijdens dit gesprek heb ik u verteld dat ik belast ben met het klachtonderzoek inzake het optreden van politieambtenaren van Bureau Jan Hendrikstraat op 30 november 2004.
Naar aanleiding van dit gesprek bleek dat u alsnog in de gelegenheid gesteld wilde worden om aangifte te doen van wederrechtelijke vrijheidsberoving.
Op 6 januari jongstleden heb ik u in kennis gesteld dat de aangifte alsnog kan plaatsvinden en dat u een uitnodiging kon verwachten van de heer Oldenkamp. Inmiddels heeft u d d. 5 januari 2005 aangifte gedaan. De aangifte en de tevens opgenomen getuigenverklaring zullen worden voorgelegd bij de officier van justitie die een beslissing hierin zal nemen.

Uw klacht kan op grond van artikel 9.9 lid 1 sub f van de Algemene Wet Bestuursrecht op dit moment dan ook verder niet in behandeling worden genomen.
Omdat de feiten nu samenhangen met een misdrijf waarover de officier van justitie en/of de rechter nog een beslissing moet(en) nemen, word de behandeling van de klacht opgeschort tot het moment waarop er een onherroepelijke beslissing is genomen over de strafzaak.
Ik verzoek u, indien de officier van justitie en/of de rechter een beslissing heeft cq. hebben genomen, wederom contact met mij op te nemen in verband met de behandeling van uw klacht.

Zoals eerder aan u telefonisch is medegedeeld kunt u tegen betaling van 4,50 euro inzage krijgen in het rapport (mutatie) dat opgemaakt is door de politie.
Bij informatie bij de beveiliging van de 2e kamer omtrent het huishoudelijk reglement werd verwezen naar de internetsite van de tweede kamer. Onder de noemer documentatie staat het reglement van orde. Mocht u verdere informatie willen hebben dan moet ik u helaas verwijzen naar de beveiliging van de 2e Kamer.

Ik vertrouw erop u naar behoren te hebben geïnformeerd en voor nadere informatie kun u mij altijd bellen, telefoon 070-402$7

Indien u zich niet net mijn oordeel kun verenigen, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Nationale Ombudsman postbus 93122, 2509 AC Den Haag)

Hoogachtend,

De bureauchef Jan Hendrikstraat


[terug] [huis]