GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE
Beklagkamer

Oproeping klager

Aan                                 F. Willems
                                       's-Gravenhage

Zaaknummer                  K05/1133
Klager(s)                        F. Willems
Beklaagde(n)                 Voorzitter en beveiligingspersoneel 2e kamer en 1 of meer politie ambt.
Datum                            18 oktober 2005

Door u is in het verleden aangifte gedaan van een strafbaar feit dat ten nadele van u zou zijn begaan door de persoon / personen hierboven vermeld onder de rubriek "Beklaagde (n)". De officier van justitie heeft naar aanleiding van die aangifte besloten:

de zaak onvoorwaardelijk te seponeren, hetgeen betekent dat de officier van justitie onvoldoende gronden aanwezig achtte om een strafvervolging in te stellen.

Tegen deze beslissing is door U beklag ingesteld bij het gerechtshof op basis van de beklagprocedure, geregeld in de artikelen 12 en 12a t/m I van het Wetboek van Strafvordering.

Het gerechtshof dient thans te beoordelen of de officier van justitie op goede gronden tot zijn beslissing is gekomen.

Met toepassing van artikel 12d van het Wetboek van Strafvordering zal het hof U in de gelegenheid stellen uw beklag en de gronden waarop dat berust tijdens een behandeling in raadkamer nader toe te lichten.

Daarom wordt U bij deze opgeroepen om op navermeld tijdstip te verschijnen op de hierna genoemde raadkamerzitting van de twaalfde meervoudige strafkamer van het hof, waar de klacht zal worden behandeld.

Voor deze behandeling zal ook een oproeping worden gezonden aan de beklaagde(n).

Het is mogelijk dat het horen van partijen is opgedragen aan een raadsheer-commissaris, die deel uitmaakt van genoemde strafkamer.

Voorafgaande aan de raadkamerzitting ligt het dossier dat op de klacht betrekking gedurende een week op de griffie van het hof ter inzage voor partijen. De inzageperiode is hierna vermeld.

Datum en tijdstip van behandeling van de klacht:

Raadkamerzitting van 23 november 2005, tijdstip 11:30 uur.

U bent niet verplicht aan deze oproeping gevolg te geven.

Indien U er de voorkeur aan geeft om niet in persoon te verschijnen, maar desondanks Uw standpunt ook mondeling aan het hof wilt voorleggen, kunt U zich Iaten vertegenwoordigen.
Deze vertegenwoordiger kan zijn een advocaat of een andere persoon (bij voorbeeld een familielid) die daartoe door U schriftelijk is gemachtigd. (De machtiging dient ter zitting te worden overgelegd).
Ook indien U wel in persoon wilt verschijnen kunt U zich Iaten bijstaan door een advocaat of een andere vertrouwenspersoon.

Indien U in deze beklaqprocedure iuridische bijstand wenst kunt U bij het Bureau voor Rechtshulp om toevoeging van een advocaat vragen.

Inzage van het dossier:

Het dossier dat op de klacht betrekking heeft ligt voor U ter inzage op de griffie van het gerechtshof (adres: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te's-Gravenhage, melden bij de Centrale Balie) van:

maandag 24 oktober 2005 tot en met vrijdag 28 oktober 2005

(de griffie is geopend tussen 9.00 uur en 16.00 uur)

Inzage kan geschieden door Uzelf, door een advocaat die Uw belangen behartigt of door een persoon die is voorzien van een door U verstrekte schriftelijke volmacht.

Uw aandacht wordt erop gevestigd dat - met uitzondering van het klaagschrift - van de stukken die deel uitmaken van het klachtdossier geen afschriften worden verstrekt aan partijen, ook niet aan advocaten. Indien het vorenstaande bij U nog vragen oproept kunt U zich telefonisch in verbinding stellen met de griffie (070-3813215).

Met de meeste hoogachting,
De griffier,