d. De Amerikaansche consul te Singapore aan

den Sjabandar van Atjeh.

(Vertaling uit het Maleisch.)

SINGAPORE, 1 Maart 1873.

 

(Gewone inleiding.)

Houder dezes is TONGKOE MOHAMAD ARIFFIN, die U in het rijk Atjeh komt bezoeken.
Hij heeft mij eenen brief gevraagd, die strekken moge in ons beider wederkeerig belang.
Zeer verlang ik dat U mij spoedig te Singapore zult kunnen komen bezoeken, en ik hoop dat U even welvarende moogt zijn als ik.

(Handteekening en wapen van den

Amerikaanschen Consul.)

______________
[Terug]