e. Tongkoe Kali Alimelikoel Adil aan Tongkoe Mohamad Ariffin.

(Vertaling uit het Maleisch).

Ik geef kennis aan mijn zoon, dat ik den brief, dien mijn zoon aan mij gezonden heeft, ontvangen heb en den inhoud daarvan heb begrepen.
Ik geef u kennis, dat ik ziek was en niet kon gaan naar het schip, om te spreken met den Regerings-Commissaris.
Het is noodzakelijk dat mijn zoon en DATOE SETIA ABOE HASSAN nog eens goed overdenken, want de menschen van Atjeh handelen langzaam en niet ondoordacht.
En ik hoop duizendmaal, dat gij een goeden raad kunt geven aan den grooten heer opdat het tusschen den Sultan van Atjeh an het Nederlandsch-Indisch Gouvernement goed zij.

______________ 
[Terug]