Officieele bescheiden betreffende het ontstaan van den oorlog tegen Atjeh in 1873.

Van regeeringswege uitgegeven ter Algemene Landsdrukkerij in 1881
Uit het archief van het Ministerie van Koloniën 1850 - 1900
Ondergebracht bij het Algemeen Rijksarchief
toegangsnummer 2.10.02

INHOUD

Voorberigt

 1. Nota over de betrekkingen tusschen Nederland en Atjeh van 1824 tot 1873.
 2. Telegrammen, gewisseld tusschen den Consul-Generaal der Nederlanden te Singapore en den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie en tusschen den Gouverneur-Generaal en den Minister van Kolonien, van 15 Februarij tot 20 Maart 1873.
 3. Brieven van den Minister van Kolonien :
  1. aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, dd. 18 Februarij 1873, la. A.4, geheim
  2. aan den Gouv.-Generaal van Ned.-Indie, dd. 20 Febr. 1873, la. G4, no. 30, geheim
  3. aan den Gouv.-Generaal van Ned.-Indie, dd. 27 Febr. 1873, la. B5, no.35, geheim
  4. aan den Gouv.-Generaal van Ned.-Indie, dd. 5 Maart 1873, la. H5, no. 44, geheim
  5. aan den Gouv.-Generaal van Ned.-Indie, dd. 12 Maart 1873, la. M6, no. 49, geheim
  6. aan den Gouv.-Generaal van Ned.-Indie, dd. 16 April 1873, la. C9, no. 64, geheim
   Bijlage:
   Extract uit het rapport aan den Koning, dd. 15 April 1873, 1a. 1J8, geheim.

 4. Brieven van den Gouverneur-Generaal aan den Minister van Kolonien, met bijlagen.
  1. Brief van 25 Februarij 1873, la. P, no. 13, Kabinet-geheim.
   Bijlage :
   Brief van den Consul-Generaal te Singapore aan den Algemeenen Secretaris van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, dd. 20 Februarij 1873, no. 25.
  2. Brief van 4 Maart 1873, 1a. R. no. 14, geheim.
   Bijlagen :
   1. Instructie voor den Gouvernements-Commissaris voor Atjeh.
   2. Extract uit een brief van den resident van Riouw aan den Gouverneur-Generaal, dd. 24 Februarij 1878, 1a. W. 4/ geheim, met brouillon-tractaat.
  3. Brief van 14 Maart 1873, la. W. no. 1V, Kab. geheim.
   Bijlagen :
   1. Extract uit een brief van den Consul-Generaal Read aan den Gouverneur-Generaal Loudon, dd. 3 Maart 1873
   2. Brief van Tongkoe Mohamad Ariffin aan den resident van Riouw, dd. 3 Maart 1873, (uit het Maleisch vertaald).
   3. Instructie te Singapore voor Tongkoe Mohamad Ariffin opgesteld (uit het Maleisch vertaald).
   4. Brief van den Amerikaanschen Consul te Singapore voor den sjabandar van Atjeh (uit het Maleisch vertaald).
   5. Extract uit een brief van den Consul-Generaal READ aan den Gouverneur-Generaal Loudon, dd. 6 Maart 1873.

 5. Diplomatieke stukken.
  1. Telegram van den Minister van Buitenlandsche Zaken aan Zr. Ms. Minister-Resident te Rome, dd. 17 Februarij 1873.
  2. Brief van den Minister van Buitenlandsche Zaken aan Zr. Ms. tijdelijken zaakgelastigde te Rome, dd. 18 Februarij 1873, no. 4/14 Kabinet.
  3. Telegram van Zr. Ms. Minister-Resident te Rome aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, dd. 19 Februarij 1873.
  4. Telegram van den Minister van Buitenlandsche Zaken aan Zr. Ms. Minister-Resident te Rome, d.d. 19 Februarij 1873.
  5. Telegram van Zr. Ms. Minister-Resident te Rome aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, dd. 21 Februarij 1878.
  6. Brief van Zr. Ms. tijdelijken zaakgelastigde te Rome aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, d.d. 25 Februarij 1873, no. 18.
  7. Brief van den Minister van Buitenlandsche Zaken aan Zr. Ms. Minister-Resident te Washington, dd. 20 Februarij 18'73, no. 3/16, Kabinet . 97
  8. Brief van den Minister van Buitenlandsche Zaken aan Zr. Ms. Gezant te Londen, dd. 21 Februarij 1873, no. 1/50, Kabinet.
  9. Extract uit een brief van Zr. Ms. Minister-Resident te Washington aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, dd. 10 Maart 1873, no. 23. 99
  10. Extract uit een brief van denzelfden aan denzelfden, dd. 14 Maart 1873, nº. 24.
  11. Brief van Zr. Ms. tijdelijken zaakgelastigde te Rome aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, dd. 6 April 1873, nº. 52.
  12. Brief van Zr. Ms. Minister-Resident te Washington aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, dd. 25 Junij 1873, nº. ?75.
  13. Nota van den Minister van Buitenlandsche Zaken betreffende een onder-houd met den Minister-Resident der Vereenigde Staten te ?s Gravenhage, dd. 31 Julij 1873... -
  14. Brief van 's Konings Gezant te Londen aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, dd. 26 Augustus 1873, nº. 231.
  15. Brief van den Turkschen Minister van Buitenlandsche Zaken aan den Turkschen Ambassadeur te Londen, d.d. 11 Augustus 1873
  16. Brief van den Minister van Buitenlandsche Zaken aan Zr. Ms. Minister-Resident te Constantinopel, dd. 26 September 1873, no. 1/82, Kabinet. 106
  17. Brief van denzelfden aan denzelfden, dd., 95 September 1873, no- 2/83, Kabinet.
  18. Brief van den Turkschen Ninister van Buitenlandsche Zaken aan Zr. Ms. Minister-Resident te Constantinopel, dd. 19 November 1873 .
  19. Brief van den Turkschen Minister van Buitenlandsche Zaken aan den Turkschen Ambassadeur te Londen, dd. 19 November 1873.

 6. Stukken betreffende de oorlogsverklaring en de staking der eerste expeditie.
  1. Brief van den Gouvernements-Commissaris voor Atjeh aan den Gouverneur-Generaal, dd. 26 Maart 1873, nº. IV/A.
   Bijlagen :
   1. Brief van den Gouvernements-Commissaris aan den Sultan van Atjeh, dd. 22 Maart 1873.
   2. Brief van den Sultan aan den Gouvernements-Commissaris, dd. 23 Maart 1873.
   3. Brief van Tongkoe Mohamad Ariffin aan Tongkoe Kali, dd. 21 Maart 1873, met naschrift.
   4. Brief van Datoe Setia Aboe Hassan aan Tongkoe Kali dd. 24 Maart 1873.
   5. Brief van Tongkoe Kali aan Tongkoe Mohamad Ariffin.
   6. Brief van Tongkoe Kali aan Datoe Setia Aboe Hassan.
   7. Brief van Tongkoe Nek aan den Gouvernements-Commissaris.
   8. Brief van den Gouvernements-Commissaris aan den Sultan, dd. 24 Maart 1873.
   9. Brief van den Sultan aan den Gouvernements-Commissaris, dd. 25 Maart 1873.
   10. Oorlogsmanifest, dd. 26 Maart 1873.
  2. Brief van den Gouvernements-Commissaris voor Atjeh aan den Gouverneur-Generaal, dd. 9 April 1873, no. VI/A.
   Bijlagen :
   1. Brief van den Sultan aan den Gouvernements-Gommissaris, dd. 26 Maart 1873.
   2. Brief van den Gouvernements-Commissaris aan den Sultan, dd. 27 Maart 1873.
   3. Brief van den Sultan aan den Gouvernements-Commissaris.
   4. Brief van den Gouvernements-Commissaris aan den Sultan, dd. 30 Maart 1873.
   5. Brief van den Sultan aan den Gouvernements-Commissaris, dd. 1 April 1873.
  3. Proces-verbaal der buitengewone vergadering van den Raad van Indie op 20 April 1873
______________ 
[Terug]