de Weduwe van lndië 
 t.a.v. de heer F. Willems 
 
 

Onderwerp 

Advies Instituut Clingendael over het Van Heutszmonument aan de Apollolaan
 

Geachte heer Willems,
 

Bijgaand ontvangt u het advies "Gewenst en niet geliefd, advies over het Van Heutszmonument aan Apollolaan/Olympiaplein" van het Instituut Clingendael. Het stadsdeel heeft Instituut Clingendael gevraagd om advies over de toekomst van het Van Heutszmonument. Dit advies is tijdens een persconferentie op 14 juni jl. kenbaar gemaakt. 

De heer R. Aspeslagh van genoemd instituut heeft diverse gespreksrondes gehouden met diverse groeperingen die in verband kunnen worden gebracht met de geschiedenis van het koliniale tijdperk in Nederlands-Indië, zoals historici, Indonesische politieke partijen en organisaties en actieve buurtgroepen. Bij deze gespreksrondes zijn steeds enkele familieleden van de makers van het monument aanwezig geweest. De verslagen van de gespreksrondes vindt u hierbij.
 

In november van dit jaar zal in de raad van het Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid een definitieve beslissing over het monument genomen worden na overleg in de commissie Financiën en Werk, het uitbrengen van een voorlopig besluit door het Dagelijks Bestuur en een inspraakavond voor de bewoners van het stadsdeel. 

De commissie Financiën en Werk vergadert op 11 juli a.s. waar aan de orde zal komen of het voorliggende advies zal worden vrijgegeven voor de inspraak in september van dit jaar.

Met vriendelijke groet,
Instituut Clingendael en Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
 

Rob Aspeslagh en Inge Lavalette

 

Amsterdam Oud Zuid
 
 

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid 
Ruimtelijke en Economische 
Ontwkkeling 
Ruimtelijk Beleid
 
 
 
 
 
 
 

Datum 23 juni 2000
 
 

Behandeld door

Mevr. I. Lavalette
 
 

Doorkiesnummer

020-6781826
 

Doorkies faxnunmmer

020-6781915
 
 

Bijlage 2
 
 

Karel du Jardinstraat 65 Postbus 51160 1007 ED Amsterdam
 
 

Telefoon 020 678 1678 Telefax 020 6798 255
 

www.zuid.amsterdam.nl

______________ 
[Terug]