T.b.v. verslag commissie Financiën en Algemene Zaken 11 juni 2003.

Inspraakreactie Coen Tasman naar aanleiding van punt 6. Voorjaarsnota 2003 m.b.t. Voortgangsrapportage Monument Indië Nederland

Ik spreek mede namens Han van der Linden-Schadd en Koos Borghouts, net als ik ondertekenaars van twee raadsadressen en al lang betrokken bij deze kwestie.
In januari 2001, twee en een half jaar geleden, heeft de Stadsdeelraad besloten om naam en functie van het voormalige Van Heutszmonument te veranderen in Monument Indië Nederland en het te bestemmen als gedenkteken voor de koloniale relatie tussen beide landen. Tevens werd besloten een begeleidingscommissie in te stellen voor de tekst bij het monument, waarin de koloniale periode en de geschiedenis van het monument beschreven zouden worden. In de afgelopen 2½ jaar is er weinig gebeurd. Naar aanleiding van enkele raadsadressen en op aandringen van sommige fracties heeft wethouder Hellendoorn tijdens de commissievergadering van 12 maart jl. toegezegd dat hij voor het zomerreces met een rapportage zou komen over de drie gelijktijdig te starten processen:
  1. onderzoek en uitvoering restauratie van het monument;
  2. instelling van een begeleidingscommissie van deskundigen en betrokken bewoners met toevoeging van de heren Rob Aspeslagh (Instituut Clingendael) en Jeroen Overweel (wijkcoördinator Stadionbuurt);
  3. inpassing van het monument in de herstructurering van het Olympiaplein (een door deze wethouder hierbij betrokken aspect).
Bij de stukken voor deze laatste commissievergadering voor het zomerreces treffen we slechts "ter kennisneming" een uiterst onbevredigende voortgangsrapportage aan, waarin alleen sprake is van voorlopige resultaten van het restauratieonderzoek, drie mogelijke varianten voor herstel en de kosten ervan. Pas na een besluit tot restauratie wordt een plan van aanpak in het vooruitzicht gesteld inclusief activiteiten in verband met het besluit tot naamswijziging. Er wordt met geen woord gerept over de toegezegde instelling van een begeleidingscommissie en ook niet over het door de wethouder er bij gehaalde aspect van inpassing in de herstructurering van het Olympiaplein.
Wij zijn hierover buitengewoon teleurgesteld en vragen ons af of het langzamerhand niet tijd wordt dat een andere, meer daadkrachtige wethouder het gaat overnemen.

[terug]