Beste mensen,
Even een kort verslag van één van de behandelde punten tijdens een wel zeer lang durende vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken op 11 juni 2003. Naar aanleiding van punt 6, Voorjaarsnota 2003, heb ik ingesproken over de slechts "ter kennisneming" meegezonden "Voortgangsrapportage Monument Indië Nederland" (zie de reeds gemailde tekst).

In de eerste termijn voerden vijf commissieleden het woord over het Monument Indië Nederland.
Onno van den Muysenberg (D66) wilde graag een toelichting van de wethouder m.b.t. de reservering van 6 ton op de begroting 2003 voor restauratie van het Monument Indië Nederland (pag. 20 van de Voorjaarsnota).
Lennart Helsloot (GroenLinks) sloot zich aan bij de kritiek van de inspreker dat er te weinig voortgang was met betrekking tot het monument en sloot zich hierbij aan bij de vraag van D66.
Rianne Wijnands (PvdA) sprak over het plan van de familie van de in de oorlog omgekomen beeldhouwer Frits van Hall, maker van de beelden op het monument) om een boek uit te geven over het werk van Frits van Hall en om een tentoonstelling van zijn werk te organiseren. Zij pleitte er voor om de familie van Frits van Hall bij de restauratie van het monument te betrekken en om deze tentoonstelling gelijktijdig met de onthulling van het te vervaardigen kunstwerk met tekst bij het monument te laten plaatsvinden. Daarom zou er meer geld dan de genoemde 6 ton voor de restauraatie moeten worden uitgetrokken.
Paul Berendsen (AA/DG) verwees naar pagina 16 en 20 in de Voorjaarsnota, waar het monument genoemd wordt. Hij bedankte Rianne Wijnands voor haar bijdrage en uitte kritiek op het feit dat het monument nu weer niet als agendapunt is opgevoerd. In de voortgangsrapportage vond hij ook niets terug over de beloofde begeleidingscommissie en over inpassing van het monument in het Olympiaplein.
Theo Keijser (ZPB) vond 600.000 euro voor restauratie van dit monument een te grote uitgave.
Wethouder Jan Coen Hellendoorn toonde zich teleurgesteld door de opmerking dat er niet voortvarend gewerkt zou worden aan de uitvoering van het door de Stadsdeelraad genomen besluit. Hij had meteen na zijn aantreden de zaak ter hand genomen en onderzoek laten doen naar de staat van het monument. De totale restauratiekosten bedragen 1,35 tot 1,96 miljoen euro. Daarvan vraagt het DB om 600.000 euro te reserveren op de begroting 2003 om afspraken te kunnen maken met co-financiers. In juli of augustus wil hij hiermee verder aan de slag. In dat bedrag van ca. 1,5 miljoen euro voor restauraatie van het monument zitten ook de kosten voor restauratie van de fontein.
Lennart Helsoot (GrLi) merkte op dat de wethouder hiermee van de stadsdeelraad wel een blanco checque vraagt.

In de tweede termijn merkte Paul Berendsen (AA/DG) op dat dat hij van de wethouder nog geen antwoord op de twee door hem gestelde vragen had gekregen, nl. over de begeleidingscommissie en de inpassing van het monument in het Olympiaplein.
Wethouder Jan Coen Hellendoorn antwoordde hierop dat hij gesprekken had gevoerd met enkele potentiële leden van de begeleidingscommissie. Hij wilde echter pas beginnen met het instellen van de begeleidingscommissie als er meer duidelijkheid is m..b.t. de kosten van de restauratie. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan het hekwerk rond het Olympiaplein.

Gezien de volle agenda kregen insprekers geen gelegenheid meer om in de tweede termijn te reageren. Anders had ik mijn waardering voor het voorstel van de PvdA uitgesproken en had ik gezegd dat de kern van het besluit van januari 2001 lag in de verandering van naam en betekenis van het monument en dat daarom prioriteit zou moeten worden gegeven aan het instellen van de begeleidingscommissie voor de tekst bij het monument. Er is m.i. geen enkele reden om te wachten met het instellen van de begeleidingscommissie op een kant en klaar restauratieplan.


[terug]