From frank@blau.xs4all.nl Sun May 7 11:33:35 2000
Date: Thu, 4 May 2000 22:21:28 +0200 (CEST)
From: Frank Willems
To: R. Aspeslagh
Cc: lenos@publiek-politiek.nl
Bcc: ined@igc.topica.com
Subject: Heutsz op 't web
 

Geachte heer Aspeslagh,

Als vervolg op het telefoongesprek van gisteren, 3 mei, hierbij een schrijven zoals toegezegd.

In verband met Uw onderzoek naar de mogelijkheden om het Van Heutsz - monument te Amsterdam een andere bestemming te geven wil ik graag het volgende onder de aandacht brengen.

Het is kennelijk de bedoeling om het van Heutsz-monument van karakter te laten veranderen. Het bakstenen eerbewijs aan militaire macht dat de wingewesten in de oost hardhandig heeft samengesmeed moet omgezet worden in een werktuig van vrede, begrip en verzoening.

Documentatie is daarbij een eerste stap. Tegenwoordig kan documentatie digitaal toegankelijk gemaakt worden op het wereldwijde computerweb. Dat is, behalve in Nederland, ook in Stockholm, Jakarta en zelfs in Atjeh bereikbaar. Een eigenschap die goed gebruikt kan worden.

Monumenten worden behalve uit bakstenen ook wel gevormd uit zinnen. Een literair monument tegen de slavernij is bijvoorbeeld onder de titel "Slaven en vrijen onder de Nederlandse wet" in 1853 aangeboden aan de staatscommissie ter bestudering van het vraagstuk der slavernij. Met de komst van digitale technieken zou dit geschreven monument ook buiten de archiefkast, en zelfs wereldwijd, tentoongesteld kunnen worden.

Ook het Atjenese drama, waarmee van Heutsz' glorie is begonnen, is in zinnen monumentaal uitgebeeld. Op het computerweb is het Atjeh-monumentje nog maar bescheiden van omvang, maar de transformatie van het van Heutsz-monument kan voor een stevige impuls zorgen.

De mogelijkheden van het digitale web gaan verder dan het bieden van informatie, het biedt ook een draaggolf voor een dialoog.

* * *

Onlangs heb ik een gedeelte van de "Officieele bescheiden betreffende het ontstaan van den oorlog tegen Atjeh" en "Hoe nederland in de twintigste eeuw vrede en rust schept op Atjeh" op het wereldwijde computerweb gezet.
Dat was een particuliere actie. Het zou beter zijn als de belangrijkste documenten, zoals bv. kamerstukken betreffende de Atjeh-oorlog, door de verantwoordelijke instanties, zoals de tweede kamer, toegankelijk worden gemaakt tot in Atjeh; dus digitaal worden gepubliceerd.

Er moet echter worden voorkomen dat het wereldwijde web gedomineerd gaat worden door de nederlandse kant van het verhaal. Een evenredige aanwezigheid van Atjenese documentatie is uiteraard noodzakelijk om een begin van wederzijds begrip te laten ontstaan.

Atjenese documentatie zal te vinden zijn bij het Pusat Documentasi dan Informasi Aceh, het Atjenees instituut voor oorlogsdocumentatie. Maar geld zal hier waarschijnlijk een probleem zijn. Het beschikbaar stellen van geld vanuit Nederland voor het helpen digitaliseren zou een goed gebaar kunnen zijn.

Kortom;

Voor het op gang helpen brengen van een dialoog tussen de verschillende polen in het van Heutsz-debat, is het wereldwijde computer-web een geschikt medium.

Daarbij is het in mijn opvatting nodig om:

  1. kontakt te leggen met en fondsen te werven voor het Atjenees instituut voor oorlogsdocumentatie om hen online te brengen,
  2. de inspraak niet te beperken tot slechts een avond maar ook via het web toegankelijk te maken voor belangstellenden, tot en met in Atjeh,
  3. minister van Boxtel aan te bevelen bij de digitalisering van Nederland voorrang te verlenen aan de documentatie Atjeh betreffende.
Tot slot wil ik de hoop uitspreken dat u bij uw onderzoek niet voorbijgaat aan de mening van de Tengku Hasan di Tiro, wiens familie doelwit is geweest van nederlands militair geweld.

Hoogachtend,

Frank Willems

de Weduwe van Indië
www.antenna.nl/wvi
 
 

______________ 
[Terug]