From frank@blau.xs4all.nl Thu Sep 28 12:59:56 2000
Date: Fri, 22 Sep 2000 23:00:38 +0200 (CEST)
From: Frank Willems <frank@blau.xs4all.nl>
Reply-To: ined@listserv.antenna.nl
To: stadsdeel@oudzuid.amsterdam.nl
Cc: Paul Berendsen <paulbe@dds.nl>
Subject: [INED] inspraak van heutszmonument

Aan: Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
t.a.v. Dagelijks Bestuur

Beste mensen,

Volgens het Amsterdams Stadsblad van 6 september is er een inspraakavond geweest over het monument voor de heer van Heutsz op 19 september en zou er gelegenheid bestaan om meningen per e-mail te ventileren tot en met 22 september.

Als de mededeling in het Stadsblad juist is wil ik van deze gelegenheid wil ik gaarne gebruik maken.

De mededeling in het Amsterdams Stadsblad dat de stukken te zien zijn op www.oudzuid.amsterdam.nl is volgens mijn ervaring onjuist, ik heb de stukken niet kunnen ontdekken.

De stukken die ik zelf op het www heb gezet, zoals uw opdracht aan Clingendael, staan er nog steeds. U kunt ze zien op: www.antenna.nl/wvi/nl/ic/vp/atjeh

Het advies van het instituut heb ik ook op het www gezet. Wat dat advies betreft wil ik mijn teleurstelling uitspreken. Het advies is laf en slecht. Niet alleen de presentatie maar ook de inhoud.

Het stadsdeel heeft aan instituut Clingendael om advies gevraagd. dat is begrijpelijk want het instituut Clingendael houdt zich bezig met internationale betrekkingen.

De heer van Heutsz heeft zich inderdaad stevig beziggehouden met internationale betrekkingen:

1) Hij heeft naam gemaakt als de veroveraar van Atjeh. In dit kader is het van belang om te wijzen op de onrechtmatigheid van de eenzijdige nederlandse oorlogsverklaring aan het souvereine Atjeh in 1873.

2) De heer van Heutsz heeft na zijn periode in Atjeh, gediend als gouverneur-generaal van Indie. Als zodanig zette hij zijn praktijk voort: met stelselmatig militair geweld, zonder mededogen de nederlandse handelsbelangen veilig stellen.
De heer van Heutsz wordt nu algemeen erkend als de grondlegger van de staatkundige eenheid van de Indonesische archipel.

Op dit moment blijkt de staatkundige eenheid van de Republiek Indonesia zeer wankel. De staatkundige eenheid die door van Heutsz is gegrondvest op massagraven kan en mag geen stand houden en moet vervangen worden door samenwerking op basis van vrije keuze.

Van nederlandse zijde zou erkenning dat de staatkundige eenheid is gesmeed op misdadige wijze een uitstekende basis hebben kunnen vormen voor een inter-indonesische dialoog.

Het instituut Clingendael had ook de mogelijkheid om het Atjenese verzet tegen de nederlandse heerschappij, dat nog steeds in de hoofden van Atjehers bestaat, om advies te vragen over de toekomst van het H-monument. Dat zou een voorzichtig gebaar van erkenning zijn geweest. Helaas is het niet gebeurd.

Als het monument van van Heutsz geen rol kan spelen in een verzoeningsproces, is het een verachtelijk monument. En naar mijn smaak moet het dan worden gesloopt.

Er zijn twee verzoeningsprocessen waarin het monument van de heer van Heutsz een rol kan spelen.

De verzoening tussen de nederlandse kolonisator en zijn slachtoffers; een nederlands - Indonesisch proces

en
De verzoening tussen de de centrale regering van Indonesia en de regio's; een inter-Indonesisch proces.

Voor het op gang helpen brengen van een dialoog, de noodzakelijke eerste stap in een verzoeningsproces tussen de verschillende polen in het van Heutsz-debat in Nederland en in Indonesia, is het wereldwijde computer-web een geschikt medium.
Daarbij is het in mijn opvatting nodig om:

1) kontakt te leggen met en fondsen te werven voor het Atjenees instituut voor oorlogsdocumentatie om hen online te brengen,

2) de inspraak niet te beperken tot slechts deze procedure maar ook via het www toegankelijk te maken voor belangstellenden, tot en met in Atjeh,

3) minister van Boxtel aan te bevelen bij de digitalisering van Nederland voorrang te verlenen aan de documentatie Atjeh betreffende.

vriendelijke groeten,

Frank Willems
de Weduwe van Indie
www.antenna.nl/wvi [medewerkers gezocht]