OPDRACHTFORMULERING
Begeleiding voortraject naam en functie van het Van Heutszmonument, Apollolaan te Amsterdam

Opdrachtgever; Het Dagelijks bestuur van Amsterdam Oud Zuid,
Postbus 51160
1007 ED
Amsterdam

Opdrachtnemer; Het Instituut voor Internationale betrekkingen "Clingendael",
t.a.v. het hoofd Afdeling Onderzoek Prof. dr. J. Q. Th. Rood,
Postbus 93080
2509 AB DEN HAAG

Inleiding

Het toenmalige Stadsdeel Oud Zuid heeft op 1 juli 1998 van het Comite Herdenking Gevallenen in Nederlands-Indië uit Amstelveen het verzoek ontvangen om het Van Heutszmonument aan de Apollolaan te Amsterdam een andere naam en functie te geven. Het stadsdeel is beslissingsbevoegd om de naam en functie van het Van Heutszmonument te wijzigen. Omdat dit een stadsdeeloverstijgende aangelegenheid is, dient burgemeester S. Patijn op de hoogte gehouden geworden te worden over deze zaak.
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft begin 1999 besloten overleg te plegen met diverse groeperingen die in verband kunnen worden gebracht met de geschiedenis van het koloniale tijdperk in Nederlands-Indië. Dit om af te tasten of er draagvlak is voor naams-en functiewijziging. Na deze overleggen zal een brede inspraakavond worden georganiseerd. Op basis van het overleg met verschillende groeperingen en de inspraakavond zal het Dagelijks Bestuur een besluit formuleren aan de stadsdeelraad.

Huidige stand van zaken

- Er is onderzoek gedaan naar de geschiedenis en achtergrond van het Van Heutszmonument Een lijst van te betrekken partijen: familieleden, historici, politieke partijen, diverse organisaties en bewonersgroepen is samengesteld
- De directe familieleden van de makers van het Van Heutszmonument hebben inmiddels hun mening kenbaar gemaakt over het verzoek tot naams- en functiewijziging

Opdracht:

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij:

 1. inzicht krijgt in de problematiek rond de naam en functie van het Van Heutszmonument en dit documenteert;
 2. Op basis hiervan een gespreksnotitie opstelt voor bespreking met de doelgroep (vóór 1 april 2000);
 3. afspraken maakt met de wethouder en de communicatie-adviseurs van de sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van stadsdeel Amsterdam Oud Zuid en het stadhuis van de gemeente Amsterdam over wie de woordvoerder is in deze kwestie. Deze afspraken worden opgenomen in een protocol;
 4. de wethouder Financien en Werk adviseert over de samenstelling van de diverse doelgroepen en welke groeperingen niet vertegenwoordigd zijn;
 5. de wethouder Financien en Werk maandelijks via het stafoverleg rapporteert en eventuele knelpunten meldt;
 6. iedere doelgroep uitnodigt voor een onderhoud om de meningen over het verzoek tot naams- en functiewijziging van het Van Heutszmonument te peilen. De opdrachtnemer is tevens discussieleider van deze besloten bijeenkomsten en het stadsdeel draagt zorg voor de verslaglegging (voor 1 mei 2000);
 7. uiterlijk 31 mei 2000 de eindrapportage van het overleg met doelgroepen overhandigt aan de wethouder Financien en Werk, vergezeld met zijn advies aan de wethouder voor besluitvorming in het Dagelijks Bestuur. De wethouder Financien en Werk kan aanwijzingen geven tot het bijstellen van het advies, dat uiteindelijk resulteert in een eindadvies. Dit eindadvies houdt in ieder geval in:
  1. de gewenste naam en functie voor het Van Heutszmonument met argumentatie;
  2. een eventueel voorstel van de fysieke aanpassingen aan het monument met argumentatie;
 8. door indiening van het eindadvies de opdracht heeft vervuld.
Organisatie en capaciteitsinzet:

Het Instituut voor Internationale betrekkkingen "Clingendael" zal gedurende de periode 1 maart 2000-31 mei 2000 gedurende 2 dagdelen per week zich inzetten voor dit project.
Het Instituut voor Internationale betrekkingen "Clingendael" zal gedurende bovengenoemde periode dhr. R. Aspeslagh van de afdeling onderzoek inzetten voor 2 dagdelen per week. De werkzaamheden worden verricht op het Stadsdeelkantoor aan de Karel du Jardinstraat 65 te Amsterdam.
Mevr. I. Lavalette, medewerker van afdeling Ruimtelijk Beleid van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid zal gedurende deze periode voor 2 dagdelen per week dhr. R. Aspeslagh ondersteuning bieden. Het ambtelijk aanspreekpunt is Mevr. W Bokhove.

Kosten:
Het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid bekostigt vanaf 1 maart 2000 tot en met 31 mei 2000 twee dagdelen per week met een maximum van Fl. 1000,-- per week exclusief B.T.W. en zal deze kosten overmaken op rekeningnummer 35.72.17.950 (RABO-bank Den Haag) ten name van het Instituut voor Internationale betrekkingen "Clingendael".
Afrekening geschiedt op basis van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van Fl. 13.000, excl. B.T.W.

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid,
Voor deze,
Het sectorhoofd Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling,

Mevr. P. Hol

OPDRACHTNEMER:
Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael"

hoofd Afdeling Onderzoek
Prof. dr. J. Q. Th. Rood

onderzoeker
R. Aspeslagh

______________ 
[Terug]