De op Atjeh gangbare benaming voor bivaks in de binnenlanden ; in werkelijkheid bosch, wildernis beteekenende.

       Terug
 

 De tegenwoordige gouverneur van A. en O. schijnt dergelijke berichten niet noodig te hebben; hij meent alles al te weten en kent ook werkelijk veel bijzonderheden, maar... meestal uit het particuliere leven der ambtenaren en officieren.

       Terug

 Voor het gemak van mijn betoog hield ik mij niet aan de volgorde in die redevoeringen.

       Terug

  Kokosnoten.

       Terug

  Hé, daar zit een klapperrot, ik zal 'm er even uitschieten.

       Terug

 Troepen, soldaten. Een officier heet toewan Compeuni" bij den Atjeher.

       Terug

 Een divisie telt nominaal 240 karabïjnen.

       Terug

 Het mil. hospitaal te Kota Radja telde door de bank een l00 à 200 patienten. De hospitalen te Idi, Loh Seumawe, Segli, Meulaboh, Poeloe Raja, Topa Toeau, Sinkel, Kwala Simpang e. a. waren veelal ook verre van leeg.

       Terug

 Noot van de Redactie: Het Kol. V. geeft in bijlage B (blz. 8) aan voor 31 Dec. 1906 de volgende sterkte :
Kota Radja en voorwerken : 66 off., 10 onderluit., 1 adj.-o.o. d.d. o., 1900 ms., (400 Eur.); bezette punten in Gr. Atjeh en Zuidelijke nederzettingen : resp. 17, 4, 0, 519 (96) ; totaal in Gr. Atjeh : resp. 83, 14, 1, 2419 (496).
Wè : resp. 5, 0, 2, 139 (96). Onderhoorigheden resp. 30, 5, 0, 894 (167) ; idem (tijdelijk bezette punten): resp. 59, 9, 0, 2957 (355); totaal onderhoorigheden: resp. 89, 14, 0, 3851 (522).
Totaal Atjeh: resp. 177, 28, 3, 6409 (1114), hiervan verpleegd in ziekeninr.: resp. 3, 1, 0, 307 (50).

       Terug

 ,,Kwaadwilligen".

       Terug

 20 man.

       Terug

 Voorgeschreven is op Atjeh om het z.g. tactisch verband in de groepen niet te verbreken.

       Terug

 Waaronder zieken, zwakken enz.

       Terug

 De bivaks met geringere bezetting verkeeren in nog ongunstiger conditie.

       Terug

 Niet alle bivaks beschikken over een telefoon.

       Terug

 Uitgekapte, bewoonde en bebouwde gedeelten in het oerbosch. Gewoonlijk verblijfplaatsen van uitgewekenen en als zoodanig op Atjeh verboden.

       Terug

 Draagbare brancard.

       Terug
 

 Draagbare brancard.

       Terug
 

 Peperhuizen.

       Terug

 Landschapshoofden.

       Terug

 Het doorzoeken van zulk een gampong geschiedt als volgt: De patrouille komt bij het eerste huis, formeert carré om het huis; met ontbloote klewang en alle karabijnen gericht op het huis worden door kloppen alle inwoners naar buiten geroepen. Deze moeten hurken onder het huis en nu wordt éen der mannelijke inwoners naar boven gestuurd, teneinde alle biliken omwandingen los te maken en met alle huisraad naar beneden te werpen (de huizen staan alle op palen) ; vervolgens worden twee soldaten naar boven in het huis gestuurd, die dan grondig huiszoeking houden. Als alles "in orde" bevonden is, trekt de patrouille naar het volgend huis en zoo vervolgens de geheele gampong door, het eerste huis en alle andere in dien desolaten toestand achterlatende. Dit geschiedt ongeacht dag of nacht, vaak twee maal daags. - Onnoodig te zeggen, welk een verbittering zulke maatregelen wekken.

       Terug

 't Is jammer, dat die hoofden geen "conduiten" hebben!

       Terug

 Atjehsche versterkte marktplaatsen.

       Terug

 Verblijfplaatsen van de hoeloebalangs en leden der vorstelijke familie.

       Terug

 Bedehuis.

       Terug

 Met dien handel is het daarom dan ook vrijwel gedaan sinds de bezetting der Gajoelanden, dus het toenemen van het aantal kwaadwilligen.

       Terug

 Vergadering van hoofden tot het houden van besprekingen, enz.

       Terug

 "Begrepen".

       Terug

  Omheining.

       Terug

  Het verdient melding, dat niet alle bivakcommandanten van M. Gl. Doewa aldus optraden.

       Terug

 Het criterium van geschiktheid.

       Terug

 Gewone benaming voor buitenbivaks op Atjeh

      Terug

 Na een verblijf van een paar maanden moest deze dame weg. omdat het Bestuur zijn onverantwoordelijke handelswijze eindelijk inzag.

     Terug

 Een op Atjeh gebruikte term voor gedoode vijanden.

       Terug

 Zij die Atjeh en het régime kennen weten wat dit vangen" beteekent.

       Terug

  Voorwaarts, marechaussée, snijdt ze de koppen af!" oude strijdleus der marechaussée.

       Terug

  "Vergiffenis".

       Terug

  Klein zakmesje, waarmee de betel, benoodigdheden voor het kauwen van sirih, wordt stukgesneden.

       Terug

 Plunderen en roof.

       Terug

 Predikant, priester.

       Terug

 Kwaadwilligen,

       Terug

 Metgezel.

       Terug

 Hij is dood, hij lachte tegen mijn karabijn ; 't is de gewoonte ; 't is lastig hem mee te nemen.

       Terug

 Soort spade, landbouwwerktuig.

       Terug

  "Pas", brief.

       Terug

 Pepertuin

       Terug

 Hoofd der keudé.

       Terug

 Markt

       Terug

   Een kas, waarin alle boeten gestort werden.

       Terug

   Voornaam geestelijk hoofd van verzet.

       Terug

  O. i. moet het zwaartepunt der bezetting niet meer liggen aan de kust, doch meer in het binnenland. De bivaks aan de trambaan moesten eigenlijk geen andere beteekenis hebben dan als opvoerbivaks. Het tegenwoordig bezettingssysteem is verouderd.

       Terug