GOUVERNEMENTSBLAD

VAN

NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA

1961 No. 68

LANDSVLAG van Nederlands-
Nieuw-Guinea.
,,Landsvlagordonnantie''.
IN NAAM DER KONINGIN !

DE GOUVERNEUR
VAN NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA,

In overweging genomen hebbende:
dat de Nieuw-Guinea Raad overeenkomstig het in artikel 111° van de Bewindsregeling Nieuw-Guinea gegeven recht tot het indienen van voorstellen tot vaststellen van ordonnanties, een voorstel heeft gedaan tot vaststelling van een ordonnantie betreffende een landsvlag van Nederlands-Nieuw-Guinea,

Heeft, de Raad van Diensthoofden gehoord en in overeenstemming met de Nieuw-Guinea Raad, vastgesteld onderstaande ordonnantie:

Artikel 1.

  1. De landsvlag van Nederlands-Nieuw-Guinea is een rechthoek bestaande uit een vertikale rode baan aan de zijde van de vlaggestok, en zeven horizontale blauwe banen gescheiden door zes witte banen. In het midden van de rode baan bevindt zich een witte vijfpuntige ster waarvan één punt vertikaal omhoog wijst. De vijf uiteinden van de ster vormen elk een hoek van 36°.
  2. De hoogte en de lengte van de vlag staan tot elkaar in de verhouding 2 : 3.
    De breedte van de rode baan bedraagt twee vijfden van de hoogte van de vlag.
    De blauwe en witte banen zijn alle even hoog. De middellijn van de omgeschreven cirkel van de ster is zeven achsten van de breedte van de rode baan.
  3. De Gouverneur bepaalt de aard van de kleuren van de vlag.

Artikel 2.

Het gebruik der landsvlag naast de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden geschiedt overeenkomstig de bepalingen van een Vlagbesluit, vast te stellen bij besluit houdende algemene maatregelen.

Artikel 3.

Deze ordonnantie, welke kan worden aangehaald als ,,Landsvlagordonnantie'' treedt in werking met ingang van 1 december 1961.

Gegeven te Hollandia, de 18de november 1961.

De Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea,
PLATTEEL,

De Gouvernementssecretaris,
A. LOOSJES.

Uitgegeven de 20ste november 1961.

De Gouvernementssecretaris,
            A. LOOSJES.

(Besluit van de Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea van 18 november 1961 No. 362).


Terug